Latvijas Bībeles biedrības personas datu apstrādes paziņojums klientiem

Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir “Latvijas Bībeles biedrība”, reģistrācijas numurs: 90000155579, juridiskā adrese: Tomsona iela 2-16, Rīga, Latvija, LV-1013.

Ar mums var sazināties, rakstot uz iepriekš minēto adresi vai elektroniskā pasta adresi: lbb@apollo.lv

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem, leģitīmiem nolūkiem, tajā skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai;
b) Informācijas sniegšanai mūsu atbalstītājiem.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, sazināties ar Jums. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
– juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
– mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt rakstot uz šī teksta sākumā minēto adresi vai uz mūsu e-pastu: projects@bibelesbiedriba.lv

Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.